Lecture on Dangue Fever Fouji Foundation School Guliana Kharian On 06/11/2019.